Advanced search    

Search: authors:"Li Zhou"

6 papers found.
Use AND, OR, NOT, +word, -word, "long phrase", (parentheses) to fine-tune your search.

Inhibition of GLUT-1 expression and the PI3K/Akt pathway to enhance the chemosensitivity of laryngeal carcinoma cells in vitro

Inhibition of GLUT-1 expression and the PI3K/Akt pathway to enhance the chemosensitivity of laryngeal carcinoma cells in vitro Tao Jiang,1 Min-Li Zhou,2 Jun Fan3 1Department of Otolaryngology

Underexpression of INPPL1 is associated with aggressive clinicopathologic characteristics in papillary thyroid carcinoma

Underexpression of INPPL1 is associated with aggressive clinicopathologic characteristics in papillary thyroid carcinoma Yi-Li Zhou,1,* Chen Zheng,1,* Yi-Tong Chen,2 Xue-Min Chen1 1Department of

DUSP4/MKP2 overexpression is associated with BRAFV600E mutation and aggressive behavior of papillary thyroid cancer

DUSP4/MKP2 overexpression is associated with BRAFV600E mutation and aggressive behavior of papillary thyroid cancer Ben Ma,1,2,* Rongliang Shi,1–3,* Shuwen Yang,1,2 Li Zhou,1,2 Ning Qu,1,2 Tian Liao

A comparative study of idarubicin 12 mg/m2 and 8 mg/m2 combined with cytarabine as the first induction regimen for adult acute myeloid leukemia patients

A comparative study of idarubicin 12 mg/m2 and 8 mg/m2 combined with cytarabine as the first induction regimen for adult acute myeloid leukemia patients Li Zhou, Xin Liu, Huilan Liu, Weibo Zhu

Next-generation sequence detects ARAP3 as a novel oncogene in papillary thyroid carcinoma

Next-generation sequence detects ARAP3 as a novel oncogene in papillary thyroid carcinoma Qing-Xuan Wang, En-Dong Chen, Ye-Feng Cai, Yi-Li Zhou, Zhou-Ci Zheng, Ying-Hao Wang, Yi-Xiang Jin, Wen-Xu Jin

Sam68 is a novel marker for aggressive neuroblastoma

Sam68 is a novel marker for aggressive neuroblastoma Xiaohong Zhao,1,* Zuoqing Li,2,* Benfu He,3 Juncheng Liu,2 Suisheng Li,2 Li Zhou,2 Cuiling Pan,2 Zhe Yu,4 Zhe Xu21State Key Laboratory of Oncology ... , Juncheng Liu, Suisheng Li, Li Zhou, Cuiling Pan and Zhe Yu analyzed the data. Xiaohong Zhao wrote and edited the manuscript. All authors read, critically revised and approved the final manuscript