Advanced search    

Search: authors:"M. Ilhan"

30 papers found.
Use AND, OR, NOT, +word, -word, "long phrase", (parentheses) to fine-tune your search.

Elektromanyetik Geçişleri The Çift-Çift Isotopes Enerji Ve L.Evels Mul Tıpole Karıştırma Oranı Bir İnceleme

In this work some of the electromagnetic interactions of even-even Haf nium isotopes in the 150<k:;l90 defoıınation region were studied in a detailed manner. l n this region� us ing the experimental 8(E2/lv11) ınultipole ınixing ratios the deformation parameters �o and the quadrupole moments q0 and q'2 were calculated. The obtained results are in a good agreement ·with the ge...

Instantaneous wave-free ratio and fractional flow reserve in clinical practice

evaluate specific clinical settings. Conflict of interest R. Pisters, M. Ilhan, L.F. Veenstra, B.C.G. Gho, M. Stein, J.C.A. Hoorntje and S. Rasoul declare that they have no competing interests. Open Access

FOLKLORİK BAĞLAMDA ANLATI: GELENEK, DİL VE YORUM

Bu makalede, geçmişe ilişkin deneyimleri bir hikâyeleme biçimi olan anlatının, dil ile nasıl geçmişten miras alınarak bir gelenek hâlini aldığı folklorik bağlamda ele alınmıştır. Bu bağlam, bir dil geleneği içinde geçmişten bugüne bir yorum ile ulaştığı temel alınarak belirlenmiştir. Sözlü kültürden yazılı kültüre geçişle birlikte anlatı, tekrara dayalı “söz” ile sonraki ku...

Akdeniz Bölgesinde Turunçgil Konsantresi Üretimi ve Sorunları

Turunçgil meyveleri, zengin çeşitli vitaminler, mineral maddeler, tad ve aroma içermeleri nedeniyle önemli bir gıda maddesidir. Konsantrelerinin Avrupa pazarlarında çok aranması nedeniyle, turunçgillerin meyve suyu sanayiinde büyük yeri vardır. Turunçgil meyveleri meyve suyu, konsantre, reçel, marmelat, dilim kompostosu, şarap, likör, turunçgil tozları, işleme artıklarından ise...

Assessment of Response to Drought Stress of Chickpea (Cicer arietinumL.) Lines Under Rainfed Conditions

Totally sixty four chickpea lines were grown for assesment of response to drought stress in the stress and non-stress environments under rainfed conditions. The seed yield of the lines when grown under the non-stress condition increased at a rate of 53% over the in stress condition. The line, FLIP 92-154C, was determinated as the best tolerant line to drought stress environment...