Advanced search    

Search: authors:"Marian Chachaj"

9 papers found.
Use AND, OR, NOT, +word, -word, "long phrase", (parentheses) to fine-tune your search.

"Między wojną a dyplomacją. Ferdynand Katolicki i polityka zagraniczna Hiszpanii w latach 1492-1516", Filip Kubiaczyk, Kraków 2010 : [recenzja]

uchybienia, zapewne częściowo wynikające z pośpiechu, jaki towarzyszył autorowi przy oddawaniu tekstu do druku, nie powinny jednak przesłaniać pozytywnej oceny całej monografii. Marian Chachaj Lublin Praca