Advanced search    

Search: authors:"Mehmet Vural"

15 papers found.
Use AND, OR, NOT, +word, -word, "long phrase", (parentheses) to fine-tune your search.

Pilot study for the understanding and use of probiotics by different paediatric healthcare professionals working in different European countries

Consumers’ conviction of the benefits of probiotics is influenced by their existing beliefs and by the information they receive from healthcare professionals. The attitude of healthcare professionals towards commercially available probiotics will, therefore, determine how trustworthy and beneficial these products are perceived by consumers. Furthermore, due to European Union...

Engellilerde Egzersiz ve Spor Eğitimi Bölümü Öğrencilerinin Engellilere Yönelik Tutumlarının İncelenmesi (İnönü Üniversitesi Örneği)

Bu çalışmanın amacı; Engellilerde Egzersiz ve Spor Eğitimi bölümünde okuyan öğrencilerin engellilere yönelik tutumları ile çeşitli demografik değişkenleri arasındaki ilişkinin araştırılmasıdır. Bu amaçla İnönü Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu Engellilerde Egzersiz ve Spor Eğitimi bölümünde okuyan 102 öğrenciye Özürlülere Yönelik Tutum Ölçeği uygulanmıştır. Verilerin...

POPÜLER KÜLTÜRDE REKREATİF BİR ETKİNLİK OLARAK DİJİTAL SPORLAR

Spor, gerek aktif gerekse pasif bir şekilde ve farklı biçimlerde geçmişten günümüze her kültürde önemli bir rol oynamaktadır. Bilişim çağının başlaması ile günlük hayatımızın vazgeçilmez parçası olan teknolojik ürünler “spor” kavramının da içerisinde yerini almıştır. Bilgisayar ve video oyunları günümüzde özellikle bireylerin serbest zamanlarında aktivite olarak yararland...

DÂVÛDÜ’L-KAYSERÎ’DE TASAVVUF FELSEFESİ -Hakikat-i Muhammediye Nazariyesi Üzerine-

-Hakikat-i Muhammediye Nazariyesi ?zerine- Do?. Dr. Mehmet VURAL? Giri? 0 0 Anahtar Kelimeler: Tasavvuf felsefesi , Hakikat-i Muhammediye, Olus?, Vahdet-i Vu?cu?d, I?bnu?'l-Ara?bi? : Dawud al

İslâm Felsefesinde Modern Temayüller

k : Modern Tendencies in Islamic Philosophy - Mehmet Vural/ slâm Felsefesinde Modern Temayüller • 9 slâm dünyas nda, Bat kar s nda geri kalm l na, atalete, ink taa kar eski ihti aml günlere dönmeyi

Up to which limit can one survive with iron deficiency anemia?

Demir eksikliği anemisi dünya çapında önemli bir sağlık sorunudur. Bu vaka sunumunda 1.7 g/dl gibi çok düşük hemoglobin (Hb) seviyesine sahip bir hasta rapor edilmiştir. Bu vaka ilgi çekici idi çünkü anemi nedeni nadir olmasına rağmen yetersiz oral alım idi. İkinci olarak, Hb seviyesi yaşamla bağdaşmayacak kadar düşük idi. Ayrıca, uzun süreli kronik bir anemiye insan vücudunun...

Şiddetli gestasyonel trombositopeninin başarılı yönetimi: Nadir bir vaka sunumu

A. ?nceb?y?k ve ark. Gestasyonel trombositopeni ?iddetli gestasyonel trombositopeninin ba?ar?l? y?netimi: Nadir bir vaka sunumu Adnan ?nceb?y?k 0 Mehmet Vural 0 Aysun Camuzcuo?lu 0 Ne?e G?l Hilali 0

Anesthesia management for pregnant patient with Arnold-Chiari malformation type I: A case report

Arnold-Chiari I malformasyonu (ACM), serebellar tonsillerin aşağıya, spinal kanala doğru herniyasyonu ile karakterize konjenital bir anomalidir. Anomali kendini, baş ve ekstremite ağrıları, vertigo, hipoestezi, ekstremitelerde güçsüzlük gibi silik ve değişik belirtilerle gösterebilir. Tanı genellikle güçtür ve bundan dolayı gecikmiştir. Bu hastalarda intrakranial basınç önemli...

CÂHIZ VE BİYOLOJİK EVRİMCİLİĞİN DOĞUŞU

?ev. Dr. Mehmet Vural Daha sonra onun ?st?n zek?s? Mutezil? ?evrelerde dikkat ?ekti ve onlar?n orta s?n?f meclislere giri?ine izin verildi. C?h?z??n konu?malar? olduk?a ayd?nlat?c? idi. Kelam Ara?t

Serum paraoxonase and arylesterase activities in iron deficiency anemia during pregnancy

To investigate serum paraoxonase and arylesterase activities, and lipid hydroperoxide levels in pregnant women with iron deficiency anemia. Materials and methods: Paraoxonase and arylesterase activities, and lipid hydroperoxide levels were assessed for pregnant women with iron deficiency anemia (n = 50) and controls (n = 70). Serum basal and salt-stimulated paraoxonase, and...

Postpartum hemoraji vakalarına yaklaşım: 41 olgunun retrospektif analizi

K???k Hasan H?sn? Y?ce Harun Aydo?an Hakan Camuzcuo?lu Mehmet Vural Objective: To assess treatment approaches and outcomes in 41 cases with postpartum haemorrhage (PPH). Methods: Screening the

Yenidoğan yoğun bakım ünitesinde izlenen hastalarda flora kazanımı ve enfeksiyon ilişkisinin araştırılması: Cerrahpaşa deneyimi Orijinal Araştırma

Yenidoğan Yoğun Bakım Ünitesinde izlenen ve tedavi edilen hastaların flora kazanımlarını ve bunların enfeksiyon gelişimindeki rollerini araştırmak amacıyla 8 aylık dönem içinde 53 olguda kolonizasyon sürveyansı çalışması yapılmıştır Toplam 1210 örnek incelenmiş 613’ünde üreme tespit edilmiºtir Üreme saptanan örneklerden 599 bakteri 14 maya kökeni izole edilmiştir K pneumoniae 43...

İslam ve İdeoloji

Kelam Araştırmaları Dr. William E. SHEPARD Çev. Dr. Mehmet VURAL Çağdaş İslâmî akımlardan söz ederken “köktenci”, “modernist” ya da “seküler” gibi etiketleri hoşlanmasak bile sıkça kullanmadan

Reply to correspondence letter by S. Bertelloni et al. Adolescent medicine in Europe: integration and cooperation are needed

Oya Ercan Mujgan Alikasifoglu Mehmet Vural 0 ) Department of Pediatrics, Cerrahpasa Medical Faculty, Istanbul University , Istanbul, Turkey - We would like to thank Bertelloni et al. for their

Demography of adolescent health care delivery and training in Europe

Background We aimed to determine the status of and factors associated with adolescent health care delivery and training in Europe on behalf of the European Paediatric Association—UNEPSA. Materials and methods A questionnaire was mailed to the presidents of 48 national paediatric societies in Europe. For statistical analyses, non-parametric tests were used as appropriate. Results...