Advanced search    

Search: authors:"Mustafa Savci"

5 papers found.
Use AND, OR, NOT, +word, -word, "long phrase", (parentheses) to fine-tune your search.

The Development of the Turkish Social Media Craving Scale (SMCS): a Validation Study

Over the past decade, the use of social media applications have increased worldwide. In parallel with this, abuse of social media has also increased. In recent years, many disorders related to social media use have been conceptualized. One of the common consequences of these disorders is the intense desire (i.e., craving) to use social media. The aim of the present study was to...

ÇAY İŞLETMELERİNDE FAALİYET TEMELLİ MALİYETLEMENİN KULLANILABİLİRLİĞİ VE BİR UYGULAMA

Küreselleşen günümüz dünyasında işletmelerin en önemli sorunlarından birisi, maliyet yapılarında yaşanan değişikliklerdir. Bu değişiklikler, diğer işletmeleri etkilediği gibi çay işletmelerini de etkilemiş ve çay işletmelerinde toplam üretim maliyetleri içinde genel üretim maliyetlerinin payını artırmıştır. Bu sebeple, genel üretim maliyetlerinin daha gerçekçi dağıtılmasına yard...

Üniversite Öğrencilerinde Algılanan Stres Düzeyi İle Stresle Başa Çıkma Stratejileri Arasındaki İlişki

Bu araştırmanın amacı üniversite öğrencilerinin algıladığı stres düzeyi ile stresle başa çıkma  stratejileri arasındaki ilişkiyi incelemektir. Araştırmanın örneklemi Fırat Üniversitesi Eğitim  Fakültesinde öğrenim gören 302 öğrenciden oluşmaktadır. Araştırmada veri toplama aracı  olarak Algılanan Stres Düzeyi Ölçeği, Stresle Baş etme Yolları Ölçeği ve araştırmacı tarafından  olu...

TÜRKİYE MUHASEBE STANDARTLARI-19 (TMS-19) ÇERÇEVESİNDE KIDEM TAZMİNATI KARŞILIĞININ HESAPLANMASI VE MUHASEBELEŞTİRİLMESİ

Türk İş Hukuku’na ilk kez 3008 sayılı İş Kanunu ile giren kıdem tazminatı konusu her dönem güncelliğini koruyarak kendine gündemde her zaman yer edinmiştir. Son düzenlemeler çerçevesinde 10.06.2003 tarih ve 25134 nolu Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren 4857 sayılı yeni İş Kanunu'nun 120. maddesi, 1475 sayılı eski İş Kanunu'nun "kıdem tazminatını düzenleyen 14. maddesi...

Problemli İnternet Kullanımı İle Üniversite Yaşamına Uyum İlişkisi

studies in literature. 49 Ebru ?K?Z ? Esra ASICI ? Mustafa SAVCI ? Canan Y?R?K In terms of class level, it was found that adaptation to college life increase with class level together, it was found that