Advanced search    

Search: authors:"Piotr Jakubowski"

5 papers found.
Use AND, OR, NOT, +word, -word, "long phrase", (parentheses) to fine-tune your search.

Tłum nie ma władzy

Marcel Ko?cia?czuk, Katarzyna Thiel-Ja?czuk, Rafa? Koschany, Ma?gorzata Jankowska, Agnieszka Doda-Wyszy?ska, Piotr Jakubowski T?um nie ma w?adzy Studia Kulturoznawcze nr - Dyskusja panelowa nad ... ?ska (A.?D.-W.) i Piotr Jakubowski (P.?J.). Dyskusja odby?a si? w maju 2010 r. M.?K.: Witam wszystkich zebranych. B?dziemy dzi? dyskutowa? nad problematyk? ksi??ki Michela de CerteauWynale?? codzienno