Advanced search    

Search: authors:"Piotr Kittel"

3 papers found.
Use AND, OR, NOT, +word, -word, "long phrase", (parentheses) to fine-tune your search.

A palaeoenvironmental reconstruction of the rampart construction of the medieval ring-fort in Rozprza, Central Poland

During archaeological excavations of a medieval stronghold in Rozprza, a buried thick deposit of deep black (Dark Earth type) soil was discovered. A multianalytical (sedimentological, geochemical and archaeobotanical) study was carried out in order to identify traits the Rozprza Dark Earth. The analyses demonstrated that the soil was formed as an effect of surface accumulation of...

Basen uniejowski : historia i stan badań paleogeograficznych w Uniwersytecie Łódzkim

Danuta Dzieduszy?ska, Piotr Kittel Basen uniejowski : historia i stan bada? paleogeograficznych w Uniwersytecie ??dzkim Biuletyn Uniejowski nr BIULETYN UNIEJOWSKI Tom 1 2012 ARTYKU?Y PRZEGL?DOWE ... Danuta DZIEDUSZY?SKA, Piotr KITTEL* BASEN UNIEJOWSKI ? HISTORIA I STAN BADA? PALEOGEOGRAFICZNYCH W UNIWERSYTECIE ??DZKIM WST?P Obszar okre?lony w tytule artyku?u jako ?basen uniejowski? znajduje si? w

Średniowieczne uzbrojenie zaczepne Prusów z obszaru północno-wschodniej Polski

Komunikaty Mazursko-Warmi?skie ?redniowieczne uzbrojenie zaczepne Prus?w z obszaru p??nocno-wschodniej Polski Komunikaty Mazursko-Warmi?skie nr - Piotr Kittel Wst?p ?redniowieczne uzbrojenie