Advanced search    

Search: authors:"Prof. dr. Th.J ten Cate"

5 papers found.
Use AND, OR, NOT, +word, -word, "long phrase", (parentheses) to fine-tune your search.

Richtlijn korte praktijkbeoordeling

deze opleidingsrichtlijn over circa vijf jaar opnieuw tegen het licht te houden. Correspondentieadres: Prof. dr. Th.J. ten Cate, Expertisecentrum voor Onderwijs en Opleiding, UMC Utrecht, postbus 85500

Achtergronden bij de Richtlijn bekwaamverklaringen in de specialistenopleiding

ziekenhuis in Rotterdam. Drs. M Westerman is onderwijscordinator in het Sint Lucas Andreas ziekenhuis in Amsterdam. Prof. dr. Th.J. ten Cate is hoogleraar medische onderwijskunde en directeur Expertisecentrum