Advanced search    

Search: authors:"Rafał Habielski"

23 papers found.
Use AND, OR, NOT, +word, -word, "long phrase", (parentheses) to fine-tune your search.

"Marian Kukiel. Historyk w świecie polityki", red. nauk. R. Habielski, M. Jabłonowski, Warszawa 2010 : [recenzja]

  do  badanego  zagadnienia. Wszystkie te zabiegi, mają być, przede wszystkim próbą przypomnienia postaci Mariana Kukiela, która zasługuje na pamięć [...]2. Redaktorzy  naukowi:  Rafał  Habielski  i

Synteza dziejów emigracji

nieprzypadkowo, wszak Rafał Habielski jeszcze na początku lat osiemdziesiątych doktoryzował się na podstawie dysertacji poświęconej londyńskim „Wiadomościom" w latach 1940-1981. W omawianej tu pracy pomieścił