Advanced search    

Search: authors:"Ruud Verhees"

1 papers found.
Use AND, OR, NOT, +word, -word, "long phrase", (parentheses) to fine-tune your search.

Pneumokokkenvaccinatie bij patiënten met COPD

COPD-patiënten in de Nederlandse huisartsenpraktijk met een matige of ernstige ziektelast zouden pneumokokkenvaccinatie aangeboden moeten krijgen. Uit een Cochrane-review blijkt dat deze vaccinatie bij COPD-patiënten exacerbaties en pneumonieën kan voorkomen.