Advanced search    

Search: authors:"Stanisław Salmonowicz"

60 papers found.
Use AND, OR, NOT, +word, -word, "long phrase", (parentheses) to fine-tune your search.

Jak studiowałem w dobie polskiego stalinizmu

Stanisław Salmonowicz - Stanislaw Salmonowicz Uniwersytet Toruński JAK STUDIOWAŁEM W DOBIE POLSKIEGO STALINIZMU „...system konsekwentnego terroru wystarczy, by skłonić przeciętnego człowieka do