Advanced search    

Search: authors:"Victor van der Meer"

6 papers found.
Use AND, OR, NOT, +word, -word, "long phrase", (parentheses) to fine-tune your search.

De kunst van het voorspellen

SamenvattingMensen zijn geneigd toekomstige beperkingen somberder in te zien dan dat ze daadwerkelijk zijn. In de psychologie heet dat poor affective forecasting, zeg maar het beroerd voorspellen van levenskwaliteit in geval van toekomstige ellende.

Bewegen is goed, meer bewegen is beter

nieuwe beweegrichtlijnen. Er is dus werk aan de winkel voor de praktijkondersteuner, huisarts en patiënt! ▪ Victor van der Meer

Dementie is redelijk voorspelbaar

voorspellen van dementie bij mensen tot 80 jaar lukt dus enigszins, maar of interveniëren op beïnvloedbare risicofactoren daadwerkelijk leidt tot preventie van dementie valt nog te bezien. ▪ Victor van der Meer

Ergotherapie goed voor kwetsbare ouderen

Ergotherapie verbetert het functioneren in ADL, sociale participatie en mobiliteit, aldus onderzoekers uit Leuven en Nijmegen. Zij verrichtten een systematisch literatuuronderzoek naar het effect van ergotherapie op het functioneren van thuiswonende, fysiek kwetsbare ouderen.

Betreden op eigen risico

geen een-op-eenrelatie is tussen een hoger eigen risico en een daling in de opvolging van verwijzingen. ? Victor van der Meer Van Esch TE, et al. Increased cost sharing and changes in noncompliance with