Advanced search    

Search: authors:"Władysław Zajewski"

43 papers found.
Use AND, OR, NOT, +word, -word, "long phrase", (parentheses) to fine-tune your search.

"Polska. Belgia. Europa. Wiek XIX", Władysław Zajewski, Olsztyn 2007 : [recenzja]

przyczyn poqlęcia decy~ji o rozpoczęciu zbrojnej insurekcji 29 listopada 1830 r. przez słuchaczy Szkoły Podchorążych w Warszawie. Jak napisał w swql~j książce Władysław Zajewski, "Mikołaj, ogłaszając półofi ... przeciwstawienia się Holandii (wqjna dziesięciodniowa w sierpniu 1831 r.), natomiast nie umieściła sprawy polski~j na porządku dziennym?" Szukając odpowiedzi na to pytanie, Władysław zajewski dostrzega kilka

"Wolne miasto Gdańsk pod znakiem Napoleona", Władysław Zajewski, Olsztyn 2005 : [recenzja]

Uniwersytetu Łódzkiego, długoletni pracownik naukowy Instytutu Historii Polskiej Akademii Nauk, jest Profesor Władysław zajewSki znanym i cenionym badaczem historii XVIII i XIX stulecia. Specjalizując się ... ). W drugiej rozprawie pt. Tąjny układ francusko-gdański z 13 lipca 1807 roku Władysław Zajewski przedstawił genezę i treść traktatu zawartego przez władze Gdańska z wyznaczonym przez Napoleona na