Advanced search    

Search: authors:"Xu Zhang"

5 papers found.
Use AND, OR, NOT, +word, -word, "long phrase", (parentheses) to fine-tune your search.

Identification of three Daphne species by DNA barcoding and HPLC fingerprint analysis

curation: Yanpeng Li, Lu Geng, Yuanyan Liu. Formal analysis: Yanpeng Li, Mingyang Chen. Funding acquisition: Xu Zhang, Chunsheng Liu. Investigation: Mingyang Chen, Qirui Mu, Zhongyi Zhang. Methodology ... : Lu Geng, Mingyang Chen. Project administration: Yanpeng Li, Xu Zhang, Chunsheng Liu. Resources: Lu Geng, Mingyang Chen, Qirui Mu, Xu Zhang, Zhongyi Zhang. Software: Yanpeng Li, Lu Geng, Mingyang Chen

Editorial

J Syst Sci Complex 0 Goong Chen (College Station , Texas, USA) Pengfei Yao (Beijing, China) Jiongmin Yong (Orlando, Florida, USA) Bingyu Zhang (Cincinnati, Ohio, USA) Xu Zhang, Beijing , China