Advanced search    

Search: authors:"Ziya ARGÜN"

8 papers found.
Use AND, OR, NOT, +word, -word, "long phrase", (parentheses) to fine-tune your search.

Learning Outcome Literacy: The Case of Five Elementary Mathematics Teachers

: Learning outcome (LO) literacy is conceptualized as a necessary skill for planning teaching and learning activities effectively. The skill has two main components: understanding and interpreting learning outcomes. The current study aimed to identify learning outcome literacy of elementary mathematics teachers with regard to this conceptualization. It is a case study based on...

Matematik Öğretmenlerinin Yanlış Cevaplara Verdikleri Dönütlerin Öğrenci Özsaygıları Üzerindeki Rolü

Bu araştırmanın amacı matematik öğretmenlerinin yanlış cevaplara verdikleri dönütlerin öğrenci özsaygıları üzerinde ne gibi bir rol oynadığının belirlenmesidir. Nitel bir araştırma olan bu çalışma fenomenolojik desene uygun olarak tasarlanmıştır. Amaçlı örnekleme yöntemi ile belirlenen katılımcılar bir devlet lisesinde öğrenim gören yedi dokuzuncu sınıf öğrencisi ve alt...

Üstün Yetenekli Öğrencilerin Matematiksel Problem Çözme Durumlarındaki Motivasyonel Öngörüleri

Bu araştırmanın amacı, üstün yetenekli öğrencilerin karşılaştıkları matematik problemleri ile ilgili motivasyonel öngörülerini derinlemesine ve detaylı olarak ortaya koymaktır. 10. sınıfa devam eden üç üstün yetenekli öğrenci ile 10 tane problem çözme oturumu gerçekleştirilmiştir. Elde edilen bulgulara göre; öğrenciler, problemlerin zorluk derecesini, daha önceden çözdükleri...

Matematiksel Genelleme Sürecinde Görselleştirme ve Önemi

Araştırmanın amacı, matematik yapma yöntemlerinden biri olan genelleme sürecinde görselleştirmeyi ve önemini incelemektir. Bunun için, katılımcıların genelleme yapabilecekleri uygun ortamlar içinde hangi görselleştirmeleri nasıl kullandıkları ve ne tür görsel imajlara sahip oldukları araştırılmıştır. Nitel yaklaşımlarından durum çalışması (case study) ile 5 öğretmen adayının kat...

Matematik Öğretmen Adaylarının Tek ve İki Değişkenli Fonksiyonlarda Limit Konusunda Sahip Oldukları Kavram Bilgileri Arasındaki İlişkilerin İncelenmesi

Bu araştırmanın amacı, matematik öğretmen adaylarının tek değişkenli fonksiyonların limiti kavramı hakkında sahip oldukları kavram bilgileri yardımı ile iki değişkenli fonksiyonlarda limit kavramını nasıl yapılandırdıklarını araştırmak ve bu süreçte soyutlamaların ve genellemelerin nasıl geliştiğini tespit etmektir. Bu amaçla bir devlet üniversitesinin matematik öğretmenliği 1...

Matematik Öğretmen Adaylarında İki Değişkenli Fonksiyonların Limiti Kavramının Yapılandırılmasının İncelenmesi

Bu araştırmanın amacı, iki değişkenli fonksiyonlarda limit kavramının matematik öğretmen adayları tarafından nasıl yapılandırıldığını incelemektir. Burada ortaöğretim matematik öğretmen adaylarının limit kavramının öğrenilmesinde güçlük çektikleri noktalar tespit edilmeye çalışılmış, elde edilen bilgi ve deneyimlerin genel anlamda limit kavramının soyutlanmasında, yapılandırılmas...