Advanced search    

Search: *

2,568,972 papers found. Showing first 1,000 results.
Use AND, OR, NOT, +word, -word, "long phrase", (parentheses) to fine-tune your search.

Ani Bir Düşüdeki B-tipi Hidrolik Sıçramanın Sayısal Modellenmesi

Ani bir düşü sonrasında oluşan B-tipi hidrolik sıçramanın özellikleri, farklı akım koşulları için deneysel ve sayısal olarak incelenmiştir. Sonlu Hacimler Yöntemine dayalı ANSYS-Fluent paket programı kullanılarak, akımı idare eden denklemler Standart k-ε , Shear Stress Transport ve Reynolds Stress türbülans modelleri ile sayısal olarak çözülmüştür. Su yüzü profilinin hesabında Ak...

Geosentetik Kil Örtülerin Hidrolik İletkenliklerinin Laboratuvarda Belirlenmesi Üzerine Bir Çalışma

Burada sunulan çalışma geosentetik kil örtülerin (GKÖ) hidrolik iletkenlik deneylerinin nasıl yapılacağını ve sonuçların nasıl değerlendirileceğini göstermek üzere hazırlanmıştır. Bu çalışma kapsamında dört farklı GKÖ damıtık (deiyonize) su ve çeşme suyu ile süzdürülerek hidrolik iletkenlik deneyine tabi tutulmuştur. Deneyler altı ay sürdürülmüş ve GKÖ’lerin nihai hidrolik...

Betonarme Köprü Kolonlarında Plastik Mafsal Bölgelerinin Modellenmesi

Çok eksenli dinamik yükler etkisindeki betonarme köprü yapılarında, yüklemenin farklı aşamalarında elastik olmayan şekil değiştirmelerin dağılımının incelenmesi önemli ve zor bir problemdir. Betonarme bir köprü kolonunun doğrusal olmayan 3 boyutlu detaylı bilgisayar modeli ABAQUS sonlu elemanlar programında geliştirilmiş ve deprem sarsma tablalarında iki eksenli dinamik yükler...

XX. Yüzyılın Başında Osmanlı Devleti’nde Ekonomik Dönüşüm ve Siyasi Bloklaşma

Son dönemde Osmanlı Devleti’ni Batı’ya yaklaştıran ve etkilenmeye müsait hale sokan gelişmelerin başında ekonomik dönüşüm gelir. Ekonomik gelişmeler ve ardından yaşanan dönüşüm, dış politikada diplomasinin önemini artırmış ve Avrupa arenasında siyasi bloklaşmalarda önemli rol oynamıştır. Avrupalı devletler için, Osmanlı’nın iç dinamiklerindeki gerilemeler, amaçlarını gerçekle...

Uşak İli Banaz İlçesinde Konut Mutfağında Kullanılan Tezgâh Malzemelerine Yönelik Kullanıcı Tercihleri Üzerine Bir Araştırma

Bu çalışmada, Uşak ili Banaz ilçesinin kentsel yerleşim alanını oluşturan farklı sosyo-ekonomik ve kültürel düzeylere sahip ailelerin (Alt/Orta/Üst/SED) mutfakları örnekleme tesadüfi yöntemiyle 196 adet seçilmiş olup, mutfak sabit donatı elemanlarından biri olan mutfak tezgâh malzeme çeşitlerinin tespitini yaparak bu çeşitliliğe bağlı olarak tercih sebepleri araştırılmıştır. Bu...

Okul Yöneticilerinin İletişim Becerileri İle Çatışmayı Yönetme Stratejileri Arasındaki İlişki

Bu araştırmada okul yöneticilerinin iletişim becerileri ile kullandıkları çatışmayı yönetme stratejileri arasındaki ilişkiyi belirlemek amaçlanmıştır. Araştırmanın evrenini İstanbul ili Kartal ilçesindeki ilkokul ve ortaokullarda görev yapan öğretmenler oluşturmaktadır. Araştırmaya tabakalı küme örneklemi yöntemine göre 15 resmi ilkokul ve 15 resmi ortaokulda çalışan 744 öğretmen...

Çokkültürlülük Kavramı ve Anlamın Çokluğu

1970’lerden itibaren Kanada ve Avustralya çokkültürlülük politikasını benimsemişlerdir ve o zamandan beri çokkültürlülük kavramı gittikçe daha çok tartışılır olmuştur. Çokkültürlülük nispeten yeni bir kavramdır ve buradaki ‘kültür’ esas itibarıyla farklı topluluklara gönderme yapar. Bu yönüyle de politik bir kavramdır. Yirminci yüzyılın ikinci yarısında Batılı ülkelere gerçekle...

MOBİL CİHAZLARDA RSA ALGORİTMASININ PERFORMANS OPTİMİZASYONU

Asimetrik şifreleme algoritmaları, simetrik algoritmalara göre çok yavaş çalışırlar. Fakat anahtar dağıtım problemleri yoktur. Optimize edilmedikleri sürece fazla sayıda işlem yaparak şifreleme işlemini gerçekleştirirler. Ayrıca, örneğin RSA algoritması, tatmin edici bir güvenlik için, çok büyük asal sayılar kullanarak şifreleme yapar. Bu durum da donanım için ekstra işlem yük...

Alpha-PVP (Flakka) Jargonunun Semasiyolojik Analizi

Belirli bir sosyal grup etrafında oluşan ve ölçünlü (ortak) dilden ayrılarak kendine özgü sözcük-anlam ilişkilerine sahip olan dilsel ifadeler jargon olarak adlandırılmaktadır. Uyuşturucu maddelerin ise yaygın adları yerine bunlarla aynı anlama gelen başka birtakım sözcüklerin kullanıldığı görgül olarak bilinmektedir. Banyo tuzları olarak da bilinen sentetik katinon grubuna dahil...

A Corpus-based Study on Turkish Volitional Suffix -sUn and Infinitival Marker -mA

This is a comparative corpus-based study, investigating the frequency of occurrences of the Turkish structures subordinated finite clause with voluntative suffix ‑sUn and non-finite infinitival complement clauses with ‑ mAsInI. Their usages are compared in terms of the illocutionary forces they carry when they are used with the verb iste- (to want).  The results revealed that...

Türkçede İstemi Azaltan Biçimbilgisel Süreçler

İstem, bir sözcüğün etrafında açtığı mantıksal, anlamsal ve sözdizimsel boşluğu ifade eder. Bu boşluk, bahsi geçen sözcüğün isteği veya gereksinimine uygun olarak, öbek yapıda yer alan ve katılan adı verilen belirli unsurlarla tamamlanır. Bir sözcüğün istem yapısı çeşitli nedenlerle değişebilir. İstemin değişmesi genel olarak, çeşitli anlamsal ve biçimbilgisel süreçler sonrasında...

Avian Predators Target Nocturnal Runs of the Beach-Spawning Marine Fish, California Grunion, Leuresthes tenuis (Atherinopsidae)

Tidal cycles are important cues for many marine and near-shore animals. Birds that typically feed at the water’s edge during daytime low tides are rarely present on beaches at night. However, we found that several species of diurnal birds reliably attended and preyed upon the nocturnal spawning runs of a marine fish, Leuresthes tenuis, the California Grunion (Teleostei...

Işıksız Fener: 17.Yüzyıl Hollanda Resminde Fahişe Betimleri

With the changing political, religious, economic and social conditions in the 17th Century Netherlands, many things changed for the artist as well as the themes s/he undertook. It is known that the “Genre” paintings of the period contain a lot of symbolism and allusions. Some of these works seem to be simple entertainment or daily life scenes while they actually depict a brothel...

SUITABILITY OF CORN HUSK AND COW DUNG AS ALTERNATIVES TO FUEL WOOD FOR SMOKING FISH

Using fuel wood for fish smoking is literarily becoming very expensive hence the need to find alternative smok­ing source. This study evaluates the suitability of Cow dung and Corn husks as possible alternatives fish smok­ing sources to the conventional fuel wood. The results obtained reveals that fish samples smoked with Corn husks had the highest protein level while the least...

FISH OILS AND HUMAN HEALTH

Fish oils have been essential for human life develop­ment, growth and they play critical roles in health and reproduction. Especially of those sources of food which contain adequate levels of polyunsaturated fatty acids (PUFAs) is importantly. On the other hand PUFA’s sources of food which have suitable ratios of the n-3 (18-carbon, α-linolenic acid, ALA) to n-6 (18-carbon...

Ali Smith, Girl Meets Boy (2007)

Recommends Smith's novel, which rewrites classical myth through the love story of a modern-day lesbian couple, as challenging "conventional notions of identity on multiple levels," pointing to "the transformative potential of queer identity to embrace a clever reconciliation of local community and cosmopolitan mindset," and offering "a reading of Scottish identity that is...